Wëllschwain take-away

Leif Memberen,

Leider léist déi aktuell Krise et net zou dass mer erëm um Chrëschtmaart vun der Gemeng, en flotten Moment kennen mateneen ze verbrengen. Mir sinn awer houfreg iech matdeelen ze kennen dass d’Daereldeieren sech fir dëst Joer eng Alternativ afalen gelooss hunn, déi et iech erlaabt mat ärer Famill en schéinen Owend zesummen ze verbréngen.

Den 28. November, deen Dag wou eigentlech den Chrëschtmaart sollt statt fannen, riichten mir virum Home en Stand op an grillen en Wëllschwain um Spiiss. Vue que dass dei aktuell Reegelen et awer net erlaben fir dat zesummen ze genéissen, bidden mir iech är Portioun Wëllschwain mat gebrodenen Gromperen “à emporter” un. Dat ganzt fir 15€ pro Portioun. Dei éischt Portiounen wäerten ab 18:00 Auer prett sinn an kennen dann am Respekt vun den Sanitären Mesuren vu iech ofgeholl gi. Dat ganzt funktionéiert nom Prinzip, deen éischten ass fir, wann also keng Portiounen méi do sinn, hatt der Pech 🙂

Mir hoffen iech all gesond an monter den 28. November erëm ze gesinn an wënschen elo schonn en gudden Appetit!

Lenks Patt, Är Cheffen


Dear members,

Unfortunately, due to the current crisis, this year’s Christmas market had to be cancelled. However, we are pleased to announce that the Daereldeieren came up with an alternative plan, allowing you to spend a great evening with your loved ones. 

On 28th November, the date where the Christmasmarket was due to take place, we will set up a small rotisserie and offer spit-roasted wild boar. Nevertheless, due to the current sanitary restrictions, we are limited to a take-away offer only. The first servings, served with roasted potatoes,  should be ready from 6pm onwards and are available for 15€ per portion. Due to the fact that we are limited by the size of the wild boar available, we will work on a first-come-first-served basis.
We sincerely hope to the see you on 28th November and that you stay safe in the meantime.

Lenks Patt, Är Cheffen


Chers membres,  

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire actuelle, le marché de Noël de cette année a dû être annulé. Cependant, nous sommes heureux d’annoncer que les Daereldeieren ont mis au point un plan alternatif, vous permettant de passer une bonne soirée avec vos proches.

Le 28 novembre, date à laquelle le marché de Noël devait avoir lieu, nous installerons une petite rôtisserie et proposerons du sanglier rôti à la broche. Néanmoins, en raison des restrictions sanitaires actuelles, nous sommes limités à une offre à emporter uniquement. Les premières portions, servies avec des pommes de terre rôties, devraient être prêtes à partir de 18 heures et sont disponibles au prix de 15€ par portion. Étant donné que nous sommes limités par la taille du sanglier disponible, nous travaillerons sur la base du premier arrivé, premier servi.

Nous espérons sincèrement vous voir le 28 novembre et que vous resterez en sécurité entre-temps.

Patte gauche, Vos chefs